Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Deklaracja dostępności

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wiml.nowybip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.04.09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej:

  • serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów lub nie ma w nich prawidłowej struktury logicznej. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
  • nie wszystkie obrazy w serwisie posiadają opisy alternatywne.

Niezgodności wymienione w deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy serwisu zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Szczepanik, e-mail: iszczepanik@wiml.waw.pl, tel. 261-852-694. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie informacji która ma być udostępniona,
  • sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, WIML zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy WIML odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W przygotowaniu.


Data wytworzenia: 2021-04-01 13:45 Autor: Pracownia Informatyki Data publikacji: 2021-04-01 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Pracownia Informatyki Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-16 Osoba modyfikująca: Pracownia Informatyki
Podmiot udostępniający informacje: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Data stworzenia : 2014-04-09 14:37 Autor : Pracownia Informatyki Data publikacji : 2014-04-09 14:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-01 13:55 Osoba modyfikująca : Pracownia Informatyki